Saturday, July 19, 2014

Kheda District Ektarafi Jillafer(vikalp Swikarel) List

Kheda District Ektarafi Jillafer(Vikalp swikarel) List

  • Kheda Jilla Ma Ek tarafi Jillafer badali  thi Aavva Araji Karel Shikshako  Jeo e upper Primary ma vikalp aapi samavel hoy teva shikshako ni kamchalau yadi..
  • Jo koi shikshak ni mahiti ma bhul hoy or rahi gayel hoy teva shikshako e 25-07-2014 sudhi kheda jilla panchayat kacheri ne aadhar-purava sathe rajuaat karavani raheshe.
  • To download list  ::--   click here

Post a Comment